ข้อมูลนักเดินทาง


 • formal.jpg
  ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร ก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาระเบียบพิธีการศุลกากรต่างๆ และปริมาณของท...

 • red.jpg
  พิธีการช่องตรวจแดง (Goods to Declare) 1. ของที่ต้องชำระอากร ของที่ผู้โดยสารนำเข้ามามีปริมาณเกินกว่าที่จะใช้สำหรับส่วนตัว และ/หรือมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 20,000 บาท สิ...

 • green.jpg
  พิธีการช่องตรวจเขียว (Nothing to Declare) เฉพาะผู้โดยสารที่นำของดังต่อไปนี้ติดตัวเข้ามา ของใช้ส่วนตัวที่ถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนจากต่างประเทศ มีปริมาณสมควรสำหรับใช้ส่วน...

 • bond.jpg
  ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมีของที่ต้องชำระภาษีอากร หรือเป็นของต้องกำกัด ซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้ามาใช้ในประเทศ สามารถนำเข้าเก็บรักษาไว้ในอารักขาศุลกากรได้ โดยมีเ...

 • vrt_logo.gif
  ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและซื้อของภายในประเทศไทย และประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้ ไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถึง...

 • ของใช้ส่วนตัว.jpg
  ผู้โดยสารที่ต้องการนำของใช้ส่วนตัวออกไประหว่างการเดินทาง เช่น นาฬิกา สร้อยคอ แหวน กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูป วิทยุเทป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ฯลฯ และประสงค์จะนำกลับมาภายในประเทศโดย...

 • 15112019_191204_0107.jpg
  การซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมือง ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561“เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร...” “...2.5 ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง หรือร้านค้าป...

 • airline-carryon-pet-carrier-105289.jpg
  สัตว์เลี้ยงที่ผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ไม่ได้รับการยกเว้นอากร และต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์จึงจะนำเข้าได้

 • cash-pile.jpg
  เงินบาทไม่มีข้อจำกัดในการนำเงินบาทเข้ามาในประเทศ กรณีการนำเงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 450,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ออกนอกประเทศไปยังป...

 • 003.jpg
  กรมศุลกากรได้กำหนดระเบียบปฏิบัติด้านขาเข้า-ขาออกสำหรับอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน(พลอยดิบ) ไว้ดังนี้ ขาเข้า ผู้โดยสารยื่นเอกสารประกอบ ณ ช่องแดง เพื่อสำแดงรายละเอียดตามแบบแสดงรายการนำ...

 • psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__07_by_kwanyinbuddha-d6nwip3.png
  ห้ามไม่ให้ผู้ใดส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร โดยการขอใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณ...

 • ATA-carnet.jpg
  เอกสารเอ.ที.เอ คาร์เนท์ ใช้ประกอบการขออนุญาตสำหรับการนำเข้าชั่วคราวหรือการนำของเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและอุปกรณ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตาม...


Visitors: 98,715