เกี่ยวกับเรา

               

           สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 และกระทรวงการคลังได้กำหนดให้เป็นสนามบินศุลกากรตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 4 ก วันที่ 17 มกราคม 2549

          สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดตั้งครั้งแรกตามกฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551 ปัจจุบันเป็นไปตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 25 มกราคม 2551

          ภารกิจหลักเป็นการปฏิบัติงานศุลกากรเกี่ยวกับการตรวจของหรือสินค้าที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในหรือนำออกไปต่างประเทศทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซึ่งลักษณะงานมีข้อที่แตกต่างไปจากการตรวจของนำเข้าหรือส่งออก ณ จุดนำเข้า-ส่งออกอื่นๆ หลายประการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายส่วนทำงานเป็นผลัดหมุนเวียนกันไปตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดราชการ


อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

       (1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เฉพาะของที่ผู้โดยสารนำมาพร้อมกับตน

       (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉพาะภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       (3)  สืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการศุลกากรภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่

       (4)  ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

       (5)  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งของที่ผู้โดยสารนำมาพร้อมกับตน รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

       (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


Visitors: 97,849