การซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมือง

การซื้อของจากร้านค้าปลอดอากรในเมือง

 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561
“เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร...”
“...2.5 ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง หรือร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารขาออก ณ สนามบิน จะต้องนำออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น หากนำกลับเข้ามาให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง (GOODS TO DECLARE) และชำระอากร”

Visitors: 97,847