อัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน(พลอยดิบ)

กรมศุลกากรได้กำหนดระเบียบปฏิบัติด้านขาเข้า-ขาออกสำหรับอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน(พลอยดิบ) ไว้ดังนี้

ขาเข้า

ผู้โดยสารยื่นเอกสารประกอบ ณ ช่องแดง เพื่อสำแดงรายละเอียดตามแบบแสดงรายการนำเข้าพลอยที่ยังมิได้เจียระไน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มทั้งหมด 4 ฉบับ ผู้โดยสารจะได้รับแบบฟอร์มฉบับที่ 1 และ 2 เพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อขาย และหักภาษีเงินได้ 1%

ขาออก

ผู้โดยสารยื่นเอกสารที่ห้องพิธีการศุลกากรชั้น บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก โดยยื่นแบบฟอร์ม และ 2 ที่กรอกข้อมูลส่วนขาออกไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงการหักภาษีเงินได้ และให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและของ (หากมีเหลือ) ต่อไป

Visitors: 98,715