พิธีการศุลกากรสำหรับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย

 

เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถขอให้ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวหยุดเพื่อตรวจสอบ อันมิได้หมายความว่าผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดใดๆ

ของราคาแพงที่ต้องการนำกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรอีกครั้ง

หากท่านเดินทางออกนอกประเทศไทยพร้อมด้วยสิ่งของราคาสูง เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์แล็ปทอป เครื่องบันทึกเทป และอื่นๆ และต้องการนำกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ท่านต้องลงทะเบียนสิ่งของเหล่านั้นด้วยการลงทะเบียนหมายเลขserial numbers หรือ ลักษณะอื่นๆ ของของนั้น เช่น ลักษณะเด่น รอยตำหนิ รูปพรรณ ณ ที่ทำการศุลกากรขาออกนอกประเทศหลังตรวจรับ boarding pass แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึกการนำของใช้ส่วนตัวดังกล่าวออกนอกราช อาณาจักรเพื่อนำกลับเข้ามา ของทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีเมื่อนำกลับเข้ามาใน ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

อัญมณี
                  ผู้โดยสารขาออก ที่นำอัญมณีเข้ามาและต้องการส่งออกไปด้วยตัวเองต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการศุลกากร

ของที่อยู่ภายใต้มาตรการการคืนอากร
ผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่นำของนำเข้าที่ได้รับสิทธิชด เชยอากรหรือคืนอากร หรือมีใบรับรองให้นำของกลับเข้าราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการศุลกากร

        การนำของออกนอกราชอาณาจักรซึ่งของต้องห้ามเช่น ยาเสพติด ธนบัตรและเหรียญปลอม วัตถุลามก ฯลฯ เป็นการผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถยึดสื่งของต้องห้ามเหล่านั้นได้ หากผู้เดินทางขาออกนอกประเทศได้รับคำพิพากษาจากศาลเป็นที่สุดให้ได้รับโทษ จะต้องถูกดำเนินโทษปรับหรือจำคุก

       ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวนำเข้า หรือส่งออกเงินต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

        กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ผู้เดินทางพกพาเงิน ไม่ว่าเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปต์ เป็นจำนวนเกินกว่า 15,000 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าเรือ/ท่า อากาศยานที่เข้าหรือออก ด้วยการสำแดงในแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Declaration Form) ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องกรอกข้อมูล ลงชื่อ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่โดยสำแดงจำนวนที่แท้จริงของเงินตราที่ผู้เดินทางได้พก พาขณะเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร

ผู้รายงานเงินตราหรือ MONETORY INSTRUMENT ต้องตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการหรือจำนวนสำแดงโดยสัตย์จริง

           การนำเงินตราของไทยออกนอกราชอาณาจักร
ผู้ นำเงินบาทไทยออกนอกราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 บาทหรือในอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศที่เท่ากับเงินบาทไทย 50,000 บาท ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ยกเว้นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย และ เวียตนาม ได้รับอนุญาตให้นำเงินออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 500,000 บาท

               

Visitors: 98,715