พิธีการศุลกากรเฉพาะด้าน


  • เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) หมายถึงเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสา...

  • การแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ความเร็วในการขนส่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่ง และการผ่านพิธีการศุลกากร ในรูปแบบปกติ ไม่สามารถสนองตอบความต้องการดังกล่าวได้ ดั...

  • กรมศุลกากรได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อส่งเสริมและอำนวยความ สะดวกในการจัดประชุมและจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยกเว้นอากรให้แก่ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการปร...
Visitors: 97,846