พิธีการช่องตรวจแดง (Goods to Declare)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีการช่องตรวจแดง (Goods to Declare)

1. ของที่ต้องชำระอากร

  • ของที่ผู้โดยสารนำเข้ามามีปริมาณเกินกว่าที่จะใช้สำหรับส่วนตัว และ/หรือมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 20,000 บาท
  • สิ่งของที่นำมาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์หรือทางการค้าหรือมีลักษณะทางการค้า ถึงแม้มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ก็ตาม ต้องมีภาระในการชำระอากร

 

2. ของต้องกำกัด

 หมายถึง – ของที่กฎหมายควบคุมการนำเข้าและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจะต้องนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ขณะผ่านช่องตรวจแดง หรือขณะปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ตัวอย่างของต้องกำกัด ได้แก่

 ประเภท

 องค์กรที่มีหน้าที่ควบคุม

 พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

 กรมศิลปากร

 อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / กรมการปกครอง

 พืช และส่วนต่างๆ ของพืช

 กรมวิชาการเกษตร

 สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์

 กรมปศุสัตว์

 อาหาร อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 ชิ้นส่วนยานพาหนะ

 กระทรวงอุตสาหกรรม

 บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 กรมสรรพสามิต

 เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ โทรคมนาคม

 สำนักงานอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)

 

หากของที่ผู้โดยสารนำติดตัวมามีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 100,000 บาท ผู้โดยสารจะต้องจัดทำเอกสารปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ส่วนบริการภาษีอากร โดยติดต่อที่ช่องตรวจแดง

 

3. ของต้องห้าม

หมายถึง ของที่ห้ามนำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น ยาเสพติด วัตถุหรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ของละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม และสัตว์ป่าสงวน

 

  • การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มีไว้ในครอบครอง หรือไว้เพื่อเสพ หรือเป็นผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขนส่ง อาจมีโทษถึงประหารชีวิต
  • ข้อลงโทษสำหรับการหลีกเลี่ยงการสำแดง ปรับ 4 เท่าของมูลค่าของบวกค่าภาษีและอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และของที่หลีกเลี่ยงการชำระอากรจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากร
Visitors: 98,715