พิธีการช่องตรวจเขียว (Nothing to Declare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีการช่องตรวจเขียว (Nothing to Declare)

เฉพาะผู้โดยสารที่นำของดังต่อไปนี้ติดตัวเข้ามา

    • ของใช้ส่วนตัวที่ถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนจากต่างประเทศ มีปริมาณสมควรสำหรับใช้ส่วนตนและมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (ซึ่งมิใช่ ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือเสบียง และต้องเป็นของที่ไม่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า)

 

    • ของใช้ส่วนตัวหรือใช้ในวิชาชีพที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากรมีราคารวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาท

 

    • ของใช้ในบ้านเรือนที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากย้ายภูมิลำเนาโดยซื้อจากร้านค้าปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากรมีราคารวมกัน ไม่เกิน 50,000 บาท

 

    • บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบ ไม่เกิน 250 กรัม หรือ นำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภท ไม่เกิน 250 กรัม

 

    • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาตร ไม่เกิน 1 ลิตร หากนำเข้ามาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจแดง

 

 คำเตือน : กรมศุลกากรเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยมิได้ทำการตรวจสัมภาระผู้โดยสารทั้งหมด แต่ทำหารสุ่มตรวจด้วยเครื่อง X-Ray ตามหลักมาตรฐานสากล

Visitors: 98,715