การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร (Customs Bond)

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมีของที่ต้องชำระภาษีอากร หรือเป็นของต้องกำกัด ซึ่งไม่ประสงค์จะนำเข้ามาใช้ในประเทศ สามารถนำเข้าเก็บรักษาไว้ในอารักขาศุลกากรได้ โดยมีเงื่อนดังนี้

  1. เป็นของที่ต้องชำระภาษีอากร หรือของต้องกำกัด
  2. มีตั๋วเดินทางไปประเทศที่ 3
  3. เก็บรักษาไว้ไม่เกิน 2 เดือน

ทั้งนี้ ต้องเสียอัตราค่าธรรมเนียมในการรับฝาก (หีบห่อหนึ่งคิดตามน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม) ดังนี้

  1. น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 40 บาท / วัน
  2. น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. 80 บาท / วัน
  3. น้ำหนักเกิน 40 กก. 150 บาท / วัน

 

หมายเหตุ : เศษของวันให้นับเป็น 1 วัน

Visitors: 97,850