การนำเงินเข้า – ออกประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินบาท ไม่มีข้อจำกัดในการนำเงินบาทเข้ามาในประเทศ กรณีการนำเงินตราที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 450,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ออกนอกประเทศไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย) ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรานั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแบบที่กำหนด ส่วนการนำเงินตราออกนอกประเทศไปยังประเทศอื่น สามารถนำเงินออกได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

 

 

เงินตราต่างประเทศ บุคคลใดใด ที่นำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปหรือเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร หากไม่สำแดงหรือสำแดงรายการไม่ถูกต้อง มีความผิดทางอาญา

Visitors: 98,715