การนำของใช้ส่วนตัวออกจากประเทศและประสงค์จะนำกลับเข้ามา


ผู้โดยสารที่ต้องการนำของใช้ส่วนตัวออกไประหว่างการเดินทาง เช่น นาฬิกา สร้อยคอ แหวน กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูป วิทยุเทป คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา ฯลฯ และประสงค์จะนำกลับมาภายในประเทศโดยได้รับการยกเว้นอากร ผู้โดยสารจะต้องนำของดังกล่าวพร้อมบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน (Boarding Pass) หนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางเพื่อบันทึกรายละเอียดและรับเอกสารไว้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจแดงในวันเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

  • เป็นของเก่าใช้แล้วและมีจำนวน / ปริมาณพอสมควร แก่ฐานะ
  • มีเครื่องหมาย เลขหมาย (Serial Number) ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย

หากผู้โดยสารมีของที่มิใช่ของใช้ส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้า เช่น กล้วยไม้ หรือของใช้ชนิดอื่นๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรล่วงหน้าเพื่อนแนะนำให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออกก่อนการเดินทาง

Visitors: 98,715