การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists)


ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและซื้อของภายในประเทศไทย และประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษี
  2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย
  3. เดินทางออกจากประเทศไทยโดยเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
  4. แบบฟอร์ม ภ.พ. 10 จะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อจากร้านค้านั้นๆ

ผู้โดยสารที่ขะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการตรวจรับรองสินค้าในแบบฟอร์ม ภ.พ. 10 ณ ที่ทำการศุลกากร ชั้น 4 บริเวณประตู 10 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกที่มีป้าย “จุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ก่อนทำการ Check In โดยเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ

  1. หนังสือเดินทาง
  2. ใบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (แบบฟอร์ม ภ.พ. 10) 
  3. ใบกำกับภาษีตัวจริงของสินค้าที่ซื้อ
  4. สินค้าที่ซื้อมาและจะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีสินค้าชิ้นเล็กราคาแพงประเภทอัญมณี ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรือปากกา หลังผ่านการตรวจประทับตราจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ให้นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อตรวจสินค้าอีกครั้ง ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวหลังผ่านด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกไปแล้ว

Visitors: 98,715