ข้อควรทราบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร


ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร

 

    • ก่อนการเดินทาง ท่านจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาระเบียบพิธีการศุลกากรต่างๆ และปริมาณของที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรเมื่อนำเข้ามา

 

    • หากมีของเกินกว่าปริมาณที่ได้รับยกเว้นภาษีอากร ให้สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อชำระภาษีอากรให้ถูกต้อง ในกรณีที่มีข้อสงสัย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจแดง

 

    • อย่ารับฝากสิ่งของใดใดจากบุคคลอื่น เนื่องจากท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าเป็นของผิดกฎหมาย

 

    • ข้อลงโทษสำหรับผู้ครอบครองยาเสพติดอาจถึงขั้นประหารชีวิต

 

Visitors: 97,850