ABF เข้าเยี่ยมชม และดูงานของ สผภ.

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ. สผภ.  นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ ฝปป. ให้การต้อนรับ Mr.Vince Shaw ที่ปรึกษา (ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) และเจ้าหน้าที่โครงการของสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (ABF)

Visitors: 95,367