การประกวดรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ 3 ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่มและด่านศุลกากร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ. สผภ. นายบุญมี บูรณะภักดี ผอ. สบผ. นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ ผอ. สคศ. พร้อมท้้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด สผภ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเพชรศุลกากรครั้งที่ 3  ในการนี้ สผภ. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานระดับสานัก สานักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากร จากผลงานชื่อ In hand X-RAY Monitor

Visitors: 95,368