คณะข้าราชการ บรรจุใหม่ ในการเยี่ยมชม รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สผภ.

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.  นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผอ. สผภ.) และคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ ในการเยี่ยมชม รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 95,367