ประกาศสผภ. ที่ 2/2560 เรื่อง ของตกค้างที่เป็นของต้องกำกัด

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจพบของตกค้างตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534
Visitors: 98,715