ผอ. สผภ. ได้มอบนโยบายและ แนวทางในการดำเนินการ ให้แก่คณะกรรมการเร่งรัดการจำหน่าย ของกลางและของตกค้าง และคณะทำงานสำรวจตรวจสอบ สภาพและจำนวนของกลางและของตกค้าง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพร้อมพงศ์

อธิราช นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ. สผภ. ได้มอบนโยบายและ

แนวทางในการดำเนินการ ให้แก่คณะกรรมการเร่งรัดการจำหน่าย

ของกลางและของตกค้างของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.) และคณะทำงานสำรวจตรวจสอบ

สภาพและจำนวนของกลางและของตกค้าง ซึ่งกรมศุลกากร

โดย รองฯ เสรี ได้แต่งตั้งและสั่งการให้เร่งรัดการจำหน่ายของกลาง

และของตกค้างที่ค้างการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่

30 กันยายน 2560 เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

Visitors: 98,715