สผภ. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสานักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สานักงานศุลกากร

ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายบุญเทียม

โชควิวัฒน ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายบุญมี บูรณะภักดี ผู้อานวยการ

ส่วนบริการผู้โดยสาร และนายธนิต วัฒน์ธนนันท์ ผู้อานวยการ

ส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนจากสานักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย

(Australian Border Force : ABF) อันประกอบด้วย Mr. Clive

Murray ผู้ ช่ว ย ผู้ บัญ ช า ก า ร ( Assistant Commissioner)

Mr. Christopher Wall อัค ร ร า ช ทูต ที่ป รึก ษ า / ผู้บัง คับ ก า ร

(ภูมิภาคเอเชีย) และ Mr. Vince Shaw ที่ปรึกษาทูต/ผู้กากับการ

(ภูมิภาคลุ่มนาโขง) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเยี่ยมชม

การทางานด้านการตรวจของผู้โดยสาร การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

ในการทางาน รวมถึงการประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ

Visitors: 98,715