ผอ. สผภ. ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการใน โอกาสครบรอบการดาเนินงาน 38 ปี AOT

นายบุญเทียม โชควิวัฒน ผอ. สผภ. นายบุญมี บูรณะภักดี ผอ. สบผ. นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ ผอ. สคศ. และเจ้าหน้าที่ สผภ. ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในโอกาสครบรอบการดาเนินงาน 38 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,715