ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณด้านตรงข้ามห้องรับรอง (CIP ROOM) 1-5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Visitors: 98,715