ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ประกาศส่วนบริการภาษีอากร

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขายทอดตลาด ครั้งที่ 4/2560


เปิดให้ผู้สนใจดูของกลาง

- วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

- เวลา 10.00-15.00 น.

- สถานที่ ห้องประชุม สผภ. ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

*** เปิดดูของกลาง วันเดียว เท่านั้น ***


วันขายทอดตลาด

- วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

- เวลา 10.00-12.00 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- สถานที่ ห้องประชุม สผภ. ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

- บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้


หมายเหตุ

- เงื่อนไขในการประมูลฯ เป็นไปตามประกาศ

- ไม่มีแจกเอกสารบัญชีรายการของกลางในวันดูของและวันประมูล **โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง** โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซท์ www.customs.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศขายทอดตลาด

Visitors: 98,715